Web Analytics Made Easy - Statcounter

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản & Điều kiện - Chính sách Toàn cầu

được cập nhật vào ngày 24 tháng 2

Điều khoản & Điều kiện cũng như mọi điều khoản và điều kiện được đưa vào tài liệu này bằng cách tham chiếu (gọi chung là “Điều khoản & Điều kiện”) chi phối việc người dùng sử dụng trang web www.transfi.com (“Trang web”), bất kỳ ứng dụng thiết bị di động nào được Trans-Fi UAB (“Công ty”, “chúng tôi” hoặc “TransFi”) cung cấp cho người dùng và bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp cho người dùng, bao gồm mọi giao diện phần mềm cho phép người dùng (a ) mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số (“Tài sản kỹ thuật số” hoặc “DA”) bao gồm nhưng không giới hạn ở Tiền điện tử, Mã thông báo kỹ thuật số, NFT, v.v., cho chính người dùng thông qua công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào của chúng tôi, bằng cách sử dụng tiền mệnh giá fiat hoặc các dạng Tài sản kỹ thuật số khác và (b) lưu trữ trực tuyến hoặc chuyển giao Tài sản kỹ thuật số do Người dùng sở hữu. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng Dịch vụ, bằng cách trở thành Người dùng với chúng tôi hoặc bằng cách nhấp vào “Đồng ý” khi được nhắc làm như vậy trên trang web, người dùng đồng ý rằng người dùng đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả Điều khoản và Quyền riêng tư của chúng tôi Chính sách (“Chính sách quyền riêng tư”), được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản & Điều kiện.

Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi hoặc chỉnh sửa Điều khoản & Điều kiện tùy từng thời điểm và bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ cung cấp Điều khoản & Điều kiện cập nhật trên trang web và ghi chú ngày cập nhật “Cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản & Điều kiện tương ứng. Mọi thay đổi đối với Điều khoản & Điều kiện sẽ được áp dụng vào ngày chúng được thực hiện và người dùng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi Điều khoản & Điều kiện được cập nhật sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của người dùng đối với các bản cập nhật. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ Điều khoản & Điều kiện sửa đổi nào thì người dùng không nên tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

LƯU Ý: Vui lòng đọc kỹ Điều khoản & Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư vì chúng chi phối việc người dùng sử dụng Dịch vụ. Điều khoản chứa thông tin quan trọng, bao gồm điều khoản trọng tài ràng buộc và quyền từ bỏ vụ kiện tập thể, cả hai đều ảnh hưởng đến quyền của người dùng về cách giải quyết tranh chấp. Dịch vụ chỉ được cung cấp cho người dùng—và người dùng chỉ nên truy cập Dịch vụ—nếu người dùng đồng ý hoàn toàn với Điều khoản. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI CHẤP NHẬN” BÊN DƯỚI HOẶC NHẤP VÀO Ô CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI DÙNG, NGƯỜI DÙNG XÁC NHẬN RẰNG NGƯỜI DÙNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THỎA THUẬN ĐƯỢC TỔNG HỢP TẠI ĐÂY.

Nếu người dùng chấp nhận Điều khoản thay mặt cho một pháp nhân, bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc bằng cách nhấp vào “Đồng ý” bên dưới hoặc nhấp vào hộp cho biết sự chấp nhận của người dùng, thì người dùng tuyên bố rằng người dùng có thẩm quyền pháp lý để chấp nhận Điều khoản về điều đó thay mặt cho thực thể, trong trường hợp đó “người dùng” (ngoại trừ được sử dụng trong đoạn này) sẽ có nghĩa là thực thể đó. Nếu người dùng không có quyền như vậy hoặc nếu người dùng không chấp nhận tất cả các Điều khoản thì chúng tôi sẽ không sẵn lòng cung cấp Dịch vụ của mình cho người dùng. Nếu người dùng không đồng ý với Điều khoản thì cả người dùng và tổ chức thay mặt cho người dùng đều không được truy cập hoặc sử dụng DỊCH VỤ của chúng tôi.

GIỚI THIỆU

Vui lòng đọc kỹ tài liệu này vì nó đặt ra các điều khoản và điều kiện mà Trans-Fi UAB (gọi tắt là “TransFi”) sẽ cung cấp Dịch vụ cho người dùng thông qua các trang web, API hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

1.1 Trans-Fi UAB là một công ty được đăng ký và hoạt động theo luật pháp của Litva và có địa chỉ liên hệ và đăng ký tại Taikos Av.111-74, Klaipeda, Litva. Nó được đăng ký với Cơ quan đăng ký công ty theo số 306117433

1.2 Trong tài liệu này, các tham chiếu đến “chúng tôi/của chúng tôi” là TransFi. Mọi tham chiếu đến “Người dùng” đều là tham chiếu đến người dùng đang sử dụng dịch vụ TransFi. Mọi tham chiếu đến “Khách hàng” đều là tham chiếu đến các bên thứ ba cung cấp dịch vụ TransFi trên trang web, ứng dụng hoặc ứng dụng khác của họ.. Mọi tham chiếu đến “Dịch vụ” bao gồm các trang web, API hoặc ứng dụng di động

1.3 Bằng cách đăng ký sử dụng tài khoản qua www .Transfi.com hoặc bất kỳ Khách hàng nào của chúng tôi và các trang web, API hoặc ứng dụng di động được liên kết (gọi chung là “Trang web”), người dùng đồng ý rằng người dùng đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này, cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .

1.4 Thỏa thuận này sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ do TransFi cung cấp. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trên Trang web này (“Thỏa thuận”). Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi người dùng xác nhận bằng điện tử rằng người dùng đồng ý với nó. Chúng tôi khuyên người dùng nên giữ lại một bản sao của Thỏa thuận này và hồ sơ giao dịch.

1.5 Việc sử dụng tiền điện tử có thể là bất hợp pháp ở một số khu vực pháp lý. Người dùng có trách nhiệm phải biết các yêu cầu quy định liên quan đến giao dịch bằng tiền điện tử trong phạm vi quyền hạn của người dùng trước khi sử dụng Dịch vụ.

1.6 Vì mục đích của Thỏa thuận này, “Ngày làm việc” là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ ở Litva và các ngân hàng mở cửa hoạt động kinh doanh ở Litva.

1.7 Trans-Fi Inc là công ty mẹ và cổ đông duy nhất của Trans-Fi UAB. Trans-Fi UAB sẽ cung cấp Dịch vụ cho người dùng cuối và khách hàng. Điều này được thể hiện rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

1.8 Tất cả người dùng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trong đó Điều khoản và Điều kiện, người bán (Trans-Fi UAB) được hiển thị.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Nguy cơ thua lỗ khi giao dịch hoặc nắm giữ Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác có thể là rất lớn. Do đó, người dùng nên cân nhắc cẩn thận xem liệu giao dịch hoặc nắm giữ Bitcoin hay bất kỳ loại tiền điện tử nào khác có phù hợp với người dùng hay không trong điều kiện tài chính của người dùng. Khi xem xét nên giao dịch hay nắm giữ bitcoin, người dùng nên lưu ý rằng giá hoặc giá trị của Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác có thể thay đổi nhanh chóng, giảm và thậm chí có khả năng giảm về 0.

1. DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO NGƯỜI DÙNG

1.1 TransFi sẽ đóng vai trò là đại lý thương mại của người dùng và bằng cách đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện này, người dùng rõ ràng cấp cho TransFi quyền hành động thay mặt người dùng và thực hiện đơn đặt hàng Tiền điện tử của người dùng như được hướng dẫn.

1.1.1 Với tư cách là Đại lý thương mại của người dùng, TransFi sẽ thay mặt người dùng mua và bán Tài sản kỹ thuật số theo các điều kiện của Điều khoản & Điều kiện này.

1.1.2 Trong quá trình mua hoặc bán, TransFi sẽ không sở hữu hoặc kiểm soát tài sản của người dùng.

1.2 Việc mua và bán thông qua TransFi được thực hiện một lần và được thực hiện riêng lẻ, từng cái một.

1.3 Cùng với nhau, các Dịch vụ được nêu trong khoản 1 được gọi trong Thỏa thuận này là “Dịch vụ.

TransFi KHÔNG tạo điều kiện thuận lợi hoặc cung cấp các tài khoản hoặc phương tiện giao dịch, đầu tư hoặc môi giới, TransFi cũng không cung cấp khoản đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên tài chính nào khác

2. TẠO NGƯỜI DÙNG

2.1. Người dùng phải tự đăng ký làm Người dùng với TransFi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Để đăng ký lần đầu, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ đường phố, mã bưu điện, vv. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu tài liệu bổ sung để xác minh ngày sinh, số Bảo hiểm Xã hội, quốc tịch hoặc quốc gia cư trú như một phần của quá trình xác thực khách hàng. Nếu việc xác minh của Người dùng không thành công, họ có thể không được cấp quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tự đăng ký làm Người dùng, Người dùng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân, đồng thời cam kết duy trì và cập nhật thông tin cá nhân khi cần thiết.

2.2 Bằng cách tự tạo người dùng với tư cách là Người dùng, người dùng tuyên bố và đảm bảo rằng người dùng (a) ít nhất 18 tuổi hoặc đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc theo luật hiện hành; (b) là cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có đầy đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền tham gia Điều khoản & Điều kiện; và (c) trước đây chưa bị đình chỉ hoặc xóa khỏi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2.3 Người dùng theo đây ủy quyền cho chúng tôi, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, thực hiện bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác thực thông tin về người dùng với tư cách là Người dùng. Điều này có thể bao gồm yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin và/hoặc tài liệu về việc sử dụng hoặc danh tính của người dùng, yêu cầu người dùng thực hiện các bước để xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc công cụ tài chính của người dùng hoặc xác minh thông tin của người dùng dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba hoặc thông qua các nguồn khác .

2.4. Chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký của người dùng để tạo tài khoản với tư cách là Người dùng hoặc hủy tài khoản hiện tại của người dùng, vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi, nhưng người dùng sẽ tiếp tục giữ tất cả các quyền liên quan đến tiền điện tử được lưu giữ bởi Người giám sát hoặc ví tự quản lý của họ.

2.5 Người dùng không được sử dụng danh tính của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi dưới tư cách là Người dùng, hoặc truy cập với tư cách là bất kỳ Người dùng nào khác mà không có sự cho phép trước của họ. Người dùng không được tạo bất kỳ tài khoản Người dùng nào bằng cách sử dụng phương tiện tự động hoặc bằng cách giả mạo, sai trái hoặc gian lận.

2.6 Người dùng đồng ý rằng họ sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ theo cách tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Người dùng chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động không phù hợp hoặc bất hợp pháp liên quan đến việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của họ, bao gồm mọi hành vi xuyên tạc được thực hiện liên quan đến việc tạo tài khoản với tư cách là Người dùng.

2.7 Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin người dùng và thông tin giao dịch mong muốn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện các yêu cầu giao dịch theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .

2.8 2.8. Người dùng phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản của mình. Trong trường hợp người dùng biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của người dùng nào trên các dịch vụ của chúng tôi, người dùng phải ngay lập tức thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ compliance@transfi.com

3.1 Việc sử dụng tất cả các Dịch vụ TransFi phải tuân theo giới hạn về khối lượng, được tính bằng USD, GBP, EUR hoặc loại tiền tệ pháp định khác mà người dùng có thể giao dịch hoặc chuyển khoản trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: hàng ngày). Để xem giới hạn của mình, người dùng vui lòng đăng nhập vào tài khoản TransFi của mình. Giới hạn giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán, các bước xác minh đã hoàn thành và các yếu tố khác. Chúng tôi có quyền thay đổi các giới hạn áp dụng khi cần thiết. Nếu người dùng muốn yêu cầu tăng giới hạn vượt quá số tiền đã đăng ký, vui lòng gửi yêu cầu tới địa chỉ compliance@transfi.com.

3.2 Chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin về bản thân và cung cấp thêm hồ sơ nếu người dùng muốn tăng giới hạn sử dụng ("Nâng cao Sự thẩm định Khách hàng"). Theo quyền quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối tăng giới hạn sử dụng, hoặc chúng tôi có thể giảm giới hạn sử dụng vào một thời điểm sau này, ngay cả khi người dùng đã hoàn thành Nâng cao Sự thẩm định Khách hàng.

4. MUA, BÁN VÀ CHUYỂN GIAO TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ (TOKENS, NFTS ETC.)

4.1 Đối với mỗi giao dịch sử dụng Dịch vụ của Công ty chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: mua, bán hoặc chuyển nhượng Tài sản kỹ thuật số), người dùng sẽ được yêu cầu thực hiện những điều sau: (a) cung cấp tất cả thông tin liên quan về giao dịch bao gồm tiền tệ pháp định, tài sản kỹ thuật số , giá trị giao dịch, thông tin người gửi, thông tin người nhận, v.v.; (b) cung cấp thông tin tài khoản fiat, có thể là tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin phương thức thanh toán khác bao gồm số nhận dạng và chi tiết liên quan (c) chọn xem người dùng có thực hiện giao dịch một lần hay không và (d) cung cấp ví kỹ thuật số (các) địa chỉ.

4.2 Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tính phí theo tỷ lệ phần trăm của giá mua Tài sản kỹ thuật số hoặc một khoản phí cố định (“Phí”).

4.3 Mặc dù chúng tôi cung cấp thông tin cho biết giá của Tài sản kỹ thuật số đang được mua nhưng chúng tôi không kiểm soát toàn bộ quy trình. Nó có thể dẫn đến một mức giá khác với giá ngụ ý được hiển thị khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (có thể do nhiều lý do như phí mạng, chuyển đổi ngoại hối, v.v.)

5. HỦY VÀ HOÀN TIỀN

5.1 Sau khi thực hiện đơn đặt hàng/mua hoặc bán Tiền điện tử , nó không thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi.

5.2 Tất cả các đơn đặt hàng là cuối cùng và không thể hoàn trả.

5.3 Sau khi lệnh được thực hiện, lệnh đó không thể được thu hồi hoặc lấy lại trong bất kỳ trường hợp nào.

5.4 Người dùng đồng ý rằng khi giao hàng, người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tín dụng hoặc khoản hoàn trả nào và mọi giao dịch mua hàng đều là cuối cùng. Nghĩa vụ của TransFi đối với người dùng sẽ hoàn toàn được thực hiện khi giao sản phẩm cho người dùng và sẽ không có khiếu nại hay quyền nào đối với TransFi khi giao sản phẩm đó.

5.5 Sau khi khoản tiền gửi của người dùng không được sử dụng cho đơn đặt hàng mua hoặc bán, người dùng sẽ đủ điều kiện được hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày sau khi chuyển tiền / tiền điện tử sang TransFi.

6. QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi bảo lưu các quyền sau, không cấu thành nghĩa vụ của chúng tôi: (a) có hoặc không có thông báo cho người dùng về việc sửa đổi, thay thế, loại bỏ hoặc thêm vào bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi; (b) đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bất kỳ ai vi phạm Điều khoản; (c) xem xét, sửa đổi, lọc, vô hiệu hóa, xóa và loại bỏ bất kỳ và tất cả nội dung và thông tin khỏi Trang web; (d) tự động cập nhật và tải xuống bất kỳ phần mềm nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web; (e) hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, cuộc điều tra hoặc lệnh của tòa án hoặc chính phủ hoặc bên thứ ba yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ thông tin hoặc nội dung hoặc thông tin mà người dùng cung cấp; (f) để hiển thị quảng cáo và khuyến mãi, có thể nhắm mục tiêu đến một số người dùng hoặc một phần nhất định của Trang web dựa trên các truy vấn được đưa ra hoặc các tùy chọn được chỉ định và có thể không được xác định là quảng cáo hoặc khuyến mãi trả phí.

7. HÀNH VI

7.1 Ví dụ nhưng không giới hạn, người dùng không được phép cho phép bất kỳ bên thứ ba nào:

(a) vi phạm Điều khoản & Điều kiện hoặc bất kỳ thỏa thuận nào được đưa vào Điều khoản & Điều kiện;

(b) vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, sắc lệnh hoặc quy định nào;

(c) vi phạm bất kỳ IP nào của Công ty hoặc bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư khác của bên thứ ba;

(d) tạo hoặc kiểm soát nhiều quyền truy cập hơn ngoài tư cách một Người dùng mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi, trong số các phương pháp khác, sử dụng tên không phải của bạn, sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại tạm thời hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân giả mạo nào khác;

(e) hành động theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, bôi nhọ, phỉ báng, quấy rối, lạm dụng, gian lận, tục tĩu hoặc gây phản đối (bao gồm, nhưng không giới hạn, hiển thị bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để truyền tải nội dung có chứa bất kỳ nội dung nào nội dung liên quan đến thù hận hoặc bạo lực);

(f) cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn;

(g) gửi hoặc nhận những gì có thể được cho là hợp lý (bởi chúng tôi hoặc bởi những người khác) Tài sản kỹ thuật số có khả năng bị lừa đảo

(h) sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của các đối tác và/hoặc khách hàng của chúng tôi theo cách dẫn đến hoặc có thể dẫn đến trong khiếu nại; tranh chấp, khiếu nại, đảo ngược hoặc bồi hoàn; hoặc các khoản phí, tiền phạt, hình phạt hoặc tổn thất đối với chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác nào của chúng tôi;

(i) Phân phối hoặc hỗ trợ phân phối virus, sâu máy tính, lỗi, Trojan, các tệp bị hỏng, lừa đảo hoặc bất kỳ vật phẩm nào mang tính hủy diệt hoặc lừa dối khác hoặc cố ý can thiệp vào, vượt qua, vô hiệu hóa hoặc cố gắng can thiệp vào, vượt qua hoặc vô hiệu hóa website hoặc Dịch vụ của chúng tôi, hoạt động đúng đắn của website hoặc Dịch vụ của chúng tôi, tính năng bảo mật của Site hoặc Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thiết bị kết nối với Site hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

(j) thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến chúng tôi mất bất kỳ dịch vụ nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, bộ xử lý thanh toán hoặc các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi;

(k) Truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ tin nhắn thương mại không được yêu cầu (ví dụ: thư rác), thư quảng cáo, các chương trình theo hình thức kim tự tháp, thư xích, hoặc tài liệu hoặc thông tin tương tự;

(l) cản trở việc người dùng khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

(m) khai thác Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại trái phép nào;

(n) định dạng lại hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của trang web;

(o) Sử dụng bất kỳ robot, spider, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web, hoặc thiết bị khác để truy xuất hoặc lập chỉ mục bất kỳ phần nào của website của chúng tôi hoặc nội dung trên các Dịch vụ khác của chúng tôi, hoặc để thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích không được phép nào.

(p) sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác bằng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi;

(q) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng cạnh tranh với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ của chúng tôi; hoặc

7.2 Nếu người dùng tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm theo Mục 5.1 thì chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, mà không cần thông báo cho người dùng và không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của chúng tôi theo luật hoặc theo quy định công bằng, ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách Người dùng của người dùng và/hoặc ngăn người dùng truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi ngăn người dùng truy cập Dịch vụ của chúng tôi thì người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất do việc đình chỉ hoặc chấm dứt đó gây ra. Ngoài ra, người dùng còn bị cấm sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được cho phép rõ ràng và rõ ràng bởi Điều khoản & Điều kiện

8. CHẤM DỨT

CHẤM DỨT Tùy thuộc vào việc người dùng tuân thủ Điều khoản & Điều kiện và tất cả các luật hiện hành, người dùng có thể chấm dứt Điều khoản & Điều kiện bất cứ lúc nào bằng cách ngừng tư cách Người dùng của chúng tôi và ngừng truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ compliance@transfi.com.Chúng tôi, theo quyết định riêng của mình và vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do, có thể chấm dứt Điều khoản & Điều kiện cũng như đình chỉ và/hoặc chấm dứt tư cách Người dùng với chúng tôi và trên tất cả các Dịch vụ của chúng tôi. Mọi việc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng với tư cách là Người dùng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi có thể không cần thông báo trước và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ việc đình chỉ hoặc chấm dứt nào như vậy. Nếu chúng tôi chấm dứt Điều khoản & Điều kiện hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của người dùng do người dùng vi phạm Điều khoản & Điều kiện hoặc bất kỳ hoạt động bị nghi ngờ gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào, thì việc chấm dứt Điều khoản & Điều kiện sẽ có hiệu lực ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có theo luật hoặc theo luật công bằng. Khi chấm dứt hoặc hết hạn Điều khoản & Điều kiện, cho dù bởi người dùng hay chúng tôi, người dùng có thể không còn quyền truy cập vào thông tin mà người dùng có thể đã đăng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc thông tin liên quan đến người dùng với tư cách là Người dùng, và người dùng thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ thông tin nào như vậy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào như vậy cho người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

9. SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1 Chúng tôi giữ mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phát minh, ý tưởng, khái niệm, mật mã, khám phá, quy trình, nhãn hiệu, phương pháp, phần mềm, giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, hệ thống, dịch vụ, “giao diện”, tổ chức, sáng tác, công thức, kỹ thuật, thông tin và dữ liệu (gọi chung là “IP của công ty”). IP của Công ty được bảo vệ bởi luật bản quyền, hình thức thương mại, bằng sáng chế và nhãn hiệu, các công ước quốc tế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu có liên quan khác cũng như luật hiện hành. Người dùng không được sử dụng bất kỳ IP nào của Công ty vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền đối với IP Công ty không được cấp rõ ràng cho người dùng trong Điều khoản.

9.2 Chúng tôi cấp cho người dùng giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể cấp phép lại và không thể chuyển nhượng để truy cập tài liệu trên trang web chỉ với mục đích phi thương mại, tuân theo và có điều kiện là người dùng tiếp tục tuân thủ Điều khoản & Điều kiện . Giấy phép này được cấp chỉ để cho phép người dùng truy cập trang web và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo sự cho phép của Điều khoản & Điều kiện và người dùng đồng ý không xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền nào được cung cấp trong hoặc cùng với tài liệu trên trang web hoặc bất kỳ IP Công ty nào khác. Người dùng sẽ không sửa đổi, thay đổi, chuyển đổi, điều chỉnh, sao chép, sao chép, sao chép, sao chép, dịch, đảo ngược kỹ thuật hoặc thao túng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc IP của Công ty. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Điều khoản đều được bảo lưu.

Terms & Conditions

Updated August’22

The Terms & Conditions and any terms and conditions incorporated herein by reference (collectively, the “Terms & Conditions”) govern your use of www.transfi.com website (the “Website”), any mobile device applications made available to you by Trans-Fi Inc. company and any of its subsidiaries & associates (the “Company,” “we,” or “TransFi”), and any other services made available to you by us, including any software interface that enables you to (a) purchase or sell Digital Assets (“Digital Assets” or “DA”) which includes but not limited to Cryptocurrencies, Digital tokens, NFTs etc., for yourself through the company or any one of our third-party service providers, either using fiat denominated funds or other forms of Digital Assets and (b) online storage or transfer of Digital Assets owned by the Users. By accessing, browsing or otherwise using the Services, by becoming a User with us or by clicking “Agree” when prompted to do so on the website, you agree that you have read, understood and accepted all of the Terms and our Privacy Policy (the “Privacy Policy”), which is incorporated by reference into the Terms & Conditions.

We may change, amend, or revise the Terms & Conditions from time to time and at any time, in our sole discretion. When we make changes, we will make the updated Terms & Conditions available on the website and update the “Last Updated” date at the beginning of the Terms & Conditions accordingly. Any changes to the Terms & Conditions will apply on the date that they are made, and your continued access to or use of our Services after the Terms & Conditions have been updated will constitute your binding acceptance of the updates. If you do not agree to any revised Terms & Conditions, then you should not continue to access or use our Services.

NOTICE: Please read the Terms & Conditions and the Privacy Policy carefully as they govern your use of the Services. The Terms contain important information, including a binding arbitration provision and a class action waiver, both of which impact your rights as to how disputes are resolved. The Services are only available to you—and you should only access the Services—if you agree completely with the Terms. BY USING OUR SERVICES OR BY CLICKING “I ACCEPT” BELOW OR CLICKING A BOX INDICATING YOUR ACCEPTANCE, YOU ARE CONFIRMING THAT YOU UNDERSTAND AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND ALL TERMS AND AGREEMENTS INCORPORATED HEREIN.

If you accept the Terms on behalf of a legal entity, by accessing or using the Services or by clicking “Agree” below or clicking a box indicating your acceptance, you represent that you have the legal authority to accept the Terms on that entity’s behalf, in which case “you” (except as used in this paragraph) will mean that entity. If you do not have such authority, or if you do not accept all of the Terms, then we are unwilling to make our Services available to you. If you do not agree to the Terms, neither you nor the entity on behalf of which you are acting should not access or use our Services.

1. USER CREATION

1.1 You must create yourself as User with us to use our Services (a “User”). To create yourself as a first time User, we will require that you submit certain personal information such as name, email address, contact no, street address, zip code etc. We may also seek additional documents to validate date of birth, social security number, country of residence/nationality as part of customer due diligence requirements. If you as a User cannot be authenticated, then you may not have access to our Services. By creating yourself as a User, you agree to provide accurate, current and complete information about yourself, and to maintain and promptly update as necessary your User information.

1.2 By creating yourself as a User, you represent and warrant that you (a) are at least 18 years of age or of legal age to form a binding contract under applicable law; (b) are an individual, legal person or other organization with full legal capacity and authority to enter into the Terms & Conditions; and (c) have not previously been suspended or removed from using our Services.

1.3 You hereby authorize us, directly or through third parties, to make any inquiries we consider necessary to validate information about you as a User. This may include asking you for further information and/or documentation about your usage or identity, requiring you to take steps to confirm ownership of your email address, mobile phone number or financial instruments, or verifying your information against third party databases or through other sources.

1.4 We may reject your application to create you as a User, or cancel an existing status as a User, for any reason, in our sole discretion, but you will continue to have all rights related to the crypto custodied with the Custodian or your self-custody wallet.

1.5 You must not impersonate any other person or entity to access our Services as a User or access as any other User without that person’s prior permission. You must not create any Users by automated means or under false or fraudulent pretense.

1.6 You agree that you will use the Services only in a manner that complies with all applicable laws, and that you are solely responsible for any improper or unlawful activity in connection with the registration of or use of your Services, including any misrepresentations made in connection with the creation of you as a User.

1.7 We will share your information and desired transaction information with third-party service providers who fulfill transaction requests in accordance with our Privacy Policy.

1.8 You shall be responsible for the security of your account. In the event you become aware of any unauthorized use of your user ID on our services, you shall immediately notify us at https://www.transfi.com/help-center.

1.9 The use of all TransFi Services is subject to a limit on the volume of the fiat currency you may transact or transfer in a given period (e.g. daily and or monthly). We reserve the right to change applicable limits as we deem necessary. If you wish to raise your limits beyond the posted amounts, you may submit a request at https://www.transfi.com/help-center.

We may require you to submit additional information about yourself and provide additional documents if you wish to raise your limits as part of Enhanced Due Diligence (EDD). In our discretion, we may refuse to raise your limits, or we may lower your limits at a subsequent time even if you have completed EDD.

2. Purchase, Sale and Transfer of Digital Assets (Tokens, NFTs etc.)

2.1 For each transaction using our Company Services or third party providers  (e.g. purchase, sale or transfer of Digital Assets), you will be required to do the following: (a) provide all relevant information about the transaction including fiat currency, digital asset, value of transaction, sender information, recipient information etc.; (b) provide fiat account information, which may be bank account, credit card, debit card or other payment methods information including Identification numbers and associated details (c) select whether you will make a one-time transaction and (d) provide digital wallet address(s).

2.2 For use of our Services, we charge a percentage of the purchase price of Digital Assets or a fixed fee (the “Fee”).

2.3 Although we provide information that indicates a price for the Digital Asset being purchased, we do not control the entire process. It may result in a different price than the implied price displayed when using our Service (could be due to multiple reasons like network fee, forex conversion etc.)

3. OUR RIGHTS

We reserve the following rights, which do not constitute obligations of ours: (a) with or without notice to you, to modify, substitute, eliminate or add to any of our Services; (b) to suspend or terminate the Account of anyone who violates the Terms; (c) to review, modify, filter, disable, delete and remove any and all content and information from the Site; (d) to update and download automatically any software provided on or through the Site; (e) to cooperate with any law enforcement, court or government investigation or order or third party requesting or directing that we disclose information or content or information that you provide; (f) to display advertising and promotions, which may be targeted to certain users or portions of the Site based upon queries made or preferences indicated and may not be identified as paid advertisements or promotions.

4. INTELLECTUAL PROPERTY OWNERSHIP

4.1 We retain all right, title, and interest in all of our intellectual property, including, without limitation, inventions, ideas, concepts, code, discoveries, processes, marks, methods, software, visual interfaces, graphics, designs, systems, services, “look and feel,” organization, compositions, formulae, techniques, information and data (collectively, the “Company IP”). The Company IP is protected by copyright, trade dress, patent, and trademark laws, international conventions, or other relevant intellectual property and proprietary rights and applicable laws. You may not use any of the Company IP for any reason without the Company’s prior written consent. We reserve all rights in and to the Company IP not expressly granted to you in the Terms.

4.2 We hereby grant you a limited, revocable, non-exclusive, non-sublicensable and non-transferable license to access the material on the website for non-commercial use only, subject to and conditioned on your continued compliance with the Terms & Conditions. This license is granted solely to allow you to visit the website and to use our Services as permitted by the Terms & Conditions, and you agree not to remove, alter or obscure any proprietary notices provided in or with the material on the website or any other Company IP. You will not modify, alter, convert, adapt, clone, replicate, duplicate, copy, translate, reverse engineer or otherwise manipulate any portion of our Services or the Company IP. All rights not expressly granted in the Terms are reserved.

4.3 You may choose to submit comments, bug reports, ideas, or other feedback about our Services, including without limitation about how to improve our Services (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that we are free to use such Feedback at our discretion and without additional compensation to you, and to disclose such Feedback to third parties (whether on a non-confidential basis, or otherwise). If necessary under applicable law, then you hereby grant us a perpetual, irrevocable, non-exclusive, transferable, worldwide license under all rights necessary for us to incorporate and use your Feedback for any purpose.

5. CONDUCT

5.1 By way of example, and not as a limitation, you may not, and may not allow any third party to:

(a) breach the Terms & Conditions or any agreement incorporated by referenced into the Terms & Conditions;

(b) breach any law, statute, ordinance, or regulation;

(c) infringe any Company IP or any third party’s copyright, patent, trademark, trade secret or other intellectual property rights or rights of publicity or privacy;

(d) create or control more access other than as one User for yourself without our express authorization, through, among other methods, using a name that is not yours, using a temporary email address or phone number, or providing any other falsified personal information;

(e) act in any way that is unlawful, libelous, defamatory, harassing, abusive, fraudulent, obscene, or otherwise objectionable (including, without limitation, display any content on our website, or using our Services to transmit content, that contains any hate-related or violent content);

(f) provide false, inaccurate or misleading information;

(g) send or receive what could reasonably be believed to be (by us or by others) potentially fraudulently acquired Digital Assets

(h) use our Services or the services of our partners in a manner that results in or may result in complaints; disputes, claims, reversals, or chargebacks; or fees, fines, penalties or losses to us or any of our partners;

(i) distribute or facilitate the distribution of viruses, worms, defects, Trojan horses, corrupted files, hoaxes, or any other items of a destructive or deceptive nature or otherwise interfere with, circumvent, disable or attempt to interfere with, circumvent or disable the website or our Services, the proper working of the website or our Services, security features of the Site or our Services, or the equipment connected to the Site or our Services;

(j) take any action that may cause us to lose any of the services from our Internet service providers, payment processors, or other suppliers or service providers;

(k) transmit or otherwise make available through our Services any unsolicited commercial messages (i.e., spam), junk mail, pyramid schemes, chain letters or similar materials or information;

(l) interfere with other users’ enjoyment of our Services;

(m) exploit our Services for any unauthorized commercial purpose;

(n) reformat or frame any portion of the website;

(o) use any robot, spider, site search/retrieval application, or other device to retrieve or index any portion of our website or content on other of our Services, or to collect information about our users for any unauthorized purpose;

(p) use any metatags or any other “hidden text” using any of our marks;

(q) access or use our Services for the purpose of creating a product or service that is competitive with any of our products or services, including, without limitation, our Services; or

5.2 If you engage in any of the activities prohibited by Section 5.1, then we may, at our sole and absolute discretion, without notice to you and without limiting any of our other rights or remedies at law or in equity, immediately suspend or terminate you as a User and/or prevent you from accessing our Services. If we prevent you from accessing our Services, then you are responsible for all losses that result from that suspension or termination. You are further prohibited from using the Services in any manner that is not expressly and unambiguously authorized by the Terms & Conditions.

6. THIRD-PARTY SERVICE PROVIDERS

6.1 Our Services operate through third-party service providers, which may require you to agree to separate agreements with them. You agree to comply with all applicable third-party terms of agreement when using our Services. We are not a party to those agreements, and we have no responsibility for the products and services provided by the third parties. Nothing in the Terms & Conditions creates a contractual relationship between you and our service providers. You acknowledge and agree that we are solely responsible for our Services and for providing maintenance and support services for our Services.

6.2 Our third-party service providers have no warranty obligations whatsoever with respect to our Services and any other claims, losses, liabilities, damages, costs, or expenses attributable to any failure of our Services to conform to any warranty provided by us, if any, will be our sole responsibility.

6.3 Our third-party service providers are responsible for addressing any claims relating to the services they provide to you in connection with our Services, including, but not limited to (a) product liability claims; (b) any claim that the Services fail to conform to any applicable legal or regulatory requirement; (c) claims arising under consumer protection, privacy, or similar legislation; and (d) intellectual property claims.

7. TAXES

You alone are responsible for complying with all applicable laws in every jurisdiction related to use of the Services, including, without limitation, any reporting obligations and payment of all applicable taxes. In addition, you are responsible for determining, remitting, withholding, filing, and reporting all taxes, duties, and other governmental assessments associated with your use of the Services.

8. PROMOTIONS AND REFERRALS

We may, from time to time, operate contests, promotions or other activities or offer referral programs (“Promotions and Referrals”) that require you to submit material or information concerning yourself. Any Promotions and Referrals may be governed by separate rules that may contain certain eligibility requirements, such as restrictions as to age or geographic location. You are responsible for reading all rules relating to the Promotions and Referrals to determine whether or not you are eligible to participate. If you enter or participate in any Promotions and Referrals, then you agree to abide by and to comply with all rules of the Promotions and Referrals; all Promotions and Referrals will be optional so you should not enter or participate in such Promotions and Referrals if you do not agree to abide by and to comply with all such rules.

9. YOUR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

By using our Services, you represent and warrant to each of the Company Parties (as defined below) that:

9.1 Authority. You have all requisite power and authority to execute and deliver the Terms & Conditions, to purchase and use our Services, and to carry out and perform its obligations under the Terms & Conditions. If an individual, then you are at least eighteen (18) years old and of sufficient legal age and capacity to purchase and use our Services. If an entity, then you are duly organized, validly existing and in good standing under the laws of its domiciliary jurisdiction and each jurisdiction where it conducts business.

9.2 No Conflict. The execution, delivery and performance of the Terms will not result in any violation of, be in conflict with, or constitute a material default under, with or without the passage of time or the giving of notice: (a) any provision of your governing documents, if applicable; (b) any provision of any judgment, decree or order to which you are a party, by which it is bound, or to which any of its material assets are subject; (c) any material agreement, obligation, duty or commitment to which you are a party or by which it is bound; or (d) any laws, regulations or rules applicable to you.

9.3 No Consents or Approvals. The execution and delivery of, and performance under, the Terms require no approval or other action from any governmental authority or person other than you.

10. SANCTIONS

We must comply with economic sanctions and trade restrictions, including those implemented by the Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) of the United States Department of the Treasury. This means that we or anyone using our Services cannot take part in transactions that involve designated people or places, as determined by agencies like OFAC. Nobody using our Services, regardless of their location, may engage in transactions involving (a) certain geographic areas, or any individual or entity operating or residing in those places; and (b) individuals or entities identified on sanctions lists such as OFAC’s Specially Designated Nationals (SDN) List or Foreign Sanctions Evaders (FSE) List, including, without limitation, any digital currency addresses attributable to any individuals or entities. To ensure compliance with sanctions programs, you are prohibited from using our Services as a User while in certain geographic locations. If we have reason to believe you are operating as a User from a sanctioned location, or are otherwise in violation of any economic sanction or trade restriction, then we may suspend or terminate your use of our Services, including to cancel any purchases or withdrawals of Digital Assets that are in progress at the time. In addition to complying with OFAC and applicable local US laws, other countries may have their own trade restrictions and certain items may not be allowed for export or import under international laws. You should consult the laws of any jurisdiction when a transaction involves international parties. Third-party payment processors and custodians may independently monitor transactions for sanctions compliance and may block transactions as part of their own compliance programs. We have no authority or control over the independent decision-making of these providers. The economic sanctions and trade restrictions that apply to your use of our Services are subject to change, so you should check sanctions resources regularly. For legal advice, please consult a qualified professional.

11. RECOVERY OF LOSSES

TransFi reserves the right to pursue any financial losses suffered due to you filing a chargeback procedure with your bank. These can include administration fees levied by the card acquirer and card schemes as well as the monetary value of the Digital Assets ordered / purchased.

12. TERMINATION

Subject to your compliance with the Terms & Conditions and all applicable laws, you may terminate the Terms & Conditions at any time by ceasing to be a User with us and discontinuing your access to and use of our Services by sending us an email at https://www.transfi.com/help-center. We, in our sole discretion and for any or no reason, may terminate the Terms & Conditions and suspend and/or terminate you as a User with us and all our Services. Any suspension or termination of your access as a User and/or our Services may be without prior notice, and that we will not be liable to you or to any third party for any such suspension or termination. If we terminate the Terms & Conditions or suspend or terminate your access to or use of our Services due to your breach of the Terms & Conditions or any suspected fraudulent, abusive, or illegal activity, then termination of the Terms & Conditions will be in addition to any other remedies we may have at law or in equity. Upon any termination or expiration of the Terms & Conditions, whether by you or us you may no longer have access to information that you have posted in connection with our Services or that is related to you as a User, and you acknowledge that we will have no obligation to maintain any such information in our databases or to forward any such information to you or to any third party.

13. DISCLAIMERS

13.1 “AS IS” AND “AS AVAILABLE”. YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR ACCESS TO AND USE OF OUR SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK, AND THAT OUR SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE” WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, THE COMPANY AND ITS MEMBERS, MANAGERS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISORS, REPRESENTATIVES, AFFILIATES AND AGENTS (THE “COMPANY PARTIES”) MAKE NO EXPRESS WARRANTIES AND HEREBY DISCLAIM ALL IMPLIED WARRANTIES REGARDING OUR SERVICES AND ANY PART OF ANY OF THEM (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, OUR SERVICES OR ANY EXTERNAL WEBSITES), INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, CORRECTNESS, ACCURACY, OR RELIABILITY. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THE COMPANY PARTIES DO NOT REPRESENT OR WARRANT TO YOU THAT (A) YOUR ACCESS TO OR USE OF OUR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (B) YOUR ACCESS TO OR USE OF OUR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR FREE FROM ERROR, (C) USAGE DATA PROVIDED THROUGH OUR SERVICES WILL BE ACCURATE, (D) OUR SERVICES OR ANY CONTENT, SERVICES, OR FEATURES MADE AVAILABLE ON OR THROUGH OUR SERVICES ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR (E) THAT ANY DATA THAT YOU DISCLOSE WHEN YOU USE OUR SERVICES WILL BE SECURE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES IN CONTRACTS WITH CONSUMERS, SO SOME OR ALL OF THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

13.2 PERSONAL RISKS. YOU ACCEPT THE INHERENT SECURITY RISKS OF PROVIDING INFORMATION AND DEALING ONLINE OVER THE INTERNET AND AGREE THAT WE HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY BREACH OF SECURITY UNLESS IT IS DUE TO THE COMPANY’S GROSS NEGLIGENCE. YOU WILL IMPLEMENT REASONABLE AND APPROPRIATE MEASURES DESIGNED TO SECURE ACCESS TO (A) ANY DEVICE ASSOCIATED WITH YOU AND UTILIZED IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF OUR SERVICES; AND (B) ANY OTHER USERNAME, PASSWORDS OR OTHER LOGIN OR IDENTIFYING CREDENTIALS.

14. LIMITATION OF LIABILITY

14.1 YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT NONE OF THE COMPANY PARTIES WILL BE LIABLE TO YOU OR TO ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES THAT YOU MAY INCUR, HOWSOEVER CAUSED AND UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOSS OF PROFITS (WHETHER INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY), LOSS OF GOODWILL OR BUSINESS REPUTATION, LOSS OF DATA, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR ANY OTHER INTANGIBLE LOSS, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

14.2 YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE AND DISCLAIMS ALL LIABILITY TO YOU IN CONNECTION WITH ANY FORCE MAJEURE EVENT, INCLUDING ACTS OF GOD; LABOR DISPUTES OR OTHER INDUSTRIAL DISTURBANCES; ELECTRICAL, TELECOMMUNICATIONS, HARDWARE, SOFTWARE OR OTHER UTILITY FAILURES; SOFTWARE OR SMART CONTRACT BUGS OR WEAKNESSES; EARTHQUAKES, STORMS, OR OTHER NATURE-RELATED EVENTS; PANDEMICS; BLOCKAGES; EMBARGOES; RIOTS; ACTS OR ORDERS OF GOVERNMENT; ACTS OF TERRORISM OR WAR; TECHNOLOGICAL CHANGE; AND CHANGES IN INTEREST RATES OR OTHER MONETARY CONDITIONS.

14.3 YOU AGREE THAT OUR TOTAL, AGGREGATE LIABILITY TO YOU FOR ANY AND ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATING TO THE TERMS OR YOUR ACCESS TO OR USE OF (OR YOUR INABILITY TO ACCESS OR USE) ANY PORTION OF OUR SERVICES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, IS LIMITED TO THE GREATER OF (A) THE AMOUNT OF FEES YOU ACTUALLY PAID TO US UNDER THE TERMS IN THE TWELVE (12) MONTH PERIOD PRECEDING THE DATE THE CLAIM AROSE, OR (B) ONE HUNDRED DOLLARS ($100).

14.4 YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT WE HAVE MADE OUR SERVICES AVAILABLE TO YOU AND ENTERED INTO THE TERMS IN RELIANCE UPON THE WARRANTY DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY SET FORTH HEREIN, WHICH REFLECT A REASONABLE AND FAIR ALLOCATION OF RISK BETWEEN THE PARTIES AND FORM AN ESSENTIAL BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN THE COMPANY AND YOU.

14.5 SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME JURISDICTIONS ALSO LIMIT DISCLAIMERS OR LIMITATIONS OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY FROM CONSUMER PRODUCTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO PERSONAL INJURY CLAIMS.

15. NO RESPONSIBILITY FOR TRANSACTIONS WITH THIRD PARTY PARTNERS

We are not responsible for any transaction that occurs between you and third-party providers that we partner with. If the third-party provider fails to complete a purchase on your behalf on time or in the correct amount or any loss occurs with respect to any transaction done through a third-party provider, then we will not be liable for your losses or damages

16. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you will indemnify, defend and hold harmless and reimburse the Company Parties from and against any and all actions, proceedings, claims, damages, demands and actions (including without limitation fees and expenses of counsel), incurred by a Company Party arising from or relating to:

(a) your use of the Site or our Services;

(b) your responsibilities or obligations under the Terms;

(c) your breach of or violation of the Terms;

(d) any inaccuracy in any of your representations or warranties;

(e) your violation of any rights of any other person or entity, including any proprietary or privacy rights;

(f) your violation of any law or regulation; and/or

(g) any of your acts or omissions that are negligent, unlawful or constitutes willful misconduct.

The Company reserves the right to exercise sole control over the defense, at your expense, of any claim subject to indemnification under this Section 16. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and the Company.

17. DISPUTE RESOLUTION

Please read the following Arbitration Agreement carefully because it requires you to arbitrate all disputes with us and limits the manner in which you can seek relief.

17.1 You and the Company agree to resolve any controversy, claim or dispute arising out of or relating to the subject matter of the Terms & Conditions or to the Services through confidential, final and binding arbitration.

17.2 The Federal Arbitration Act governs the interpretation and enforcement of this dispute resolution provision. Arbitration shall be initiated through JAMS. Any arbitration shall be conducted (a) confidentially, (b) in English, (c) by the Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”), (d) before a single arbitrator with substantial experience in resolving commercial contract disputes, and (e) in accordance with the JAMS Comprehensive Arbitration Rules & Procedures Payment of all filing, administration and arbitrator fees will be governed by the JAMS Rules. Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.

17.3 TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, INSTEAD ELECTING THAT ALL CLAIMS AND DISPUTES SHALL BE RESOLVED BY ARBITRATION. Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less costly than rules applicable in court and are subject to very limited review by a court. In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, you and the Company, to the fullest extent permitted by law, waive all rights to a jury trial instead electing that the dispute be resolved by a judge. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE BEEN ADVISED THAT YOU MAY CONSULT WITH AN ATTORNEY IN DECIDING TO ACCEPT THE TERMS TO ARBITRATE.

17.4 This Agreement will be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of Delaware, USA and, subject to any overriding legal requirements, the parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of the State of Delaware, USA. This Agreement and any information or notifications that you or we are to provide should be in English.

17.5 You may only resolve disputes with us on an individual basis and may not bring a claim as a plaintiff or a class member in a class, consolidated, or representative action. Class arbitrations, class actions, private attorney general actions, and consolidation with other arbitrations are not allowed. TO THE EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, ALL CLAIMS AND DISPUTES MUST BE BROUGHT IN A PARTY’S INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS, COLLECTIVE ACTION, OR REPRESENTATIVE PROCEEDING. A CLAIMANT OR THE ARBITRATOR MAY NOT CONSOLIDATE MORE THAN ONE PERSON’S CLAIMS OR ENGAGE IN ANY CLASS ARBITRATION OR JOINT LITIGATION. CLAIMS OF MORE THAN ONE CUSTOMER OR USER CANNOT BE ARBITRATED OR LITIGATED JOINTLY, ON A CLASS BASIS OR CONSOLIDATED WITH THOSE OF ANY OTHER CUSTOMER OR USER. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU AND WE ARE WAIVING ANY RIGHT TO PARTICIPATE AS A PLAINTIFF OR CLASS REPRESENTATIVE IN ANY PURPORTED CLASS ACTION OR REPRESENTATIVE PROCEEDING.

18. EXTERNAL SITES

The website or our other Services may include hyperlinks or redirect you to other websites or resources (collectively, “External Sites”) that are provided solely as a convenience to you. We have no control over any External Sites. You acknowledge and agree that we are not responsible for the availability of any External Sites and that we do not endorse any advertising, products, services or other materials on or made available from any External Sites. Furthermore, you acknowledge and agree that we are not liable for any loss or damage which may be incurred as a result of the availability or unavailability of the External Sites, or as a result of any reliance placed by you upon the completeness, accuracy or existence of any advertising, products, services or other materials on, or made available from, any External Sites.

19. ENTIRE AGREEMENT

The Terms & Conditions, including the Privacy Policy, constitute the entire agreement between you and us with respect to the subject matter hereof, including the Services. The Terms, including the Privacy Policy supersede any and all prior or contemporaneous written and oral agreements, communications and other understandings relating to the subject matter of the Terms & Conditions. The Terms & Conditions do not alter any agreement you may have with any of our third party service providers but shall supersede any such agreements in the event of a conflict between these Terms & Conditions and any agreement with third party services providers.